ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรอกอีเมล์เพื่อสมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร  
รหัส : NH10122
ราคาปกติ :  220.00      
ราคาพิเศษ :  176.00
รายละเอียดย่อ :
บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร เป็นปรัชญาและวิถีปฏิบัติของซามูไรที่ยึดถือ และสอนสั่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ ได้รับการปลูกฝังติดต่อกันมานับร้อยปี
ในชนชั้นนักรบ โดยยึดหลักเกียรติยศ ความกล้าหาญ การเสียสละ ความละอาย ความอ่อนน้อม และความจงรักภักดี
รายละเอียดทั้งหมด :

Double Click on image to Enlarge.

ชื่อหนังสือ : บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร
ชื่อผู้เขียน : สึเนะโตะโมะ  ยะมะโมะโตะ
ชื่อผู้แปล : ดร.โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคาเต็ม : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท
รายละเอียดหนังสือ
 
คัมภีร์อมตะที่หล่อหลอมชาวญี่ปุ่นให้เป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
บูชิโด : วิถีซามูไร” แก่นแท้แห่งวิถีนักรบสามารถพบได้ในความตาย!
 

“บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร” เป็นปรัชญาและวิถีปฏิบัติของซามูไรที่ยึดถือ
และสอนสั่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ ได้รับการปลูกฝังติดต่อกันมานับร้อยปี
ในชนชั้นนักรบ โดยยึดหลักเกียรติยศ ความกล้าหาญ การเสียสละ ความละอาย
ความอ่อนน้อม และความจงรักภักดี
บูชิโด มีจุดกำเนิดจากการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเซน
คำสอนของขงจื้อ และศรัทธาในลัทธิชินโต ซึ่งมีหลักสำคัญ 7 ประการคือ
1. ความยุติธรรม 2. ความกล้าหาญ 3. ความเมตตากรุณา 4. ความนับถือ
ซึ่งกันและกัน 5. ความซื่อตรง 6. ความมีเกียรติ 7. ความจงรักภักดี
หลักของบูชิโดนั้นจะสอนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ จงรักภักดีต่อ
เจ้าผู้ครองเมือง มีความสมถะ อ่อนน้อม รักศักดิ์ศรี และไม่หวั่นเกรงต่อความตาย
ธรรมเนียมเหล่านี้ได้หล่อหลอมและปฏิบัติกันมาในหมู่คนญี่ปุ่น จนกลายมา
อยู่ในสายเลือดอย่างไม่มีวันเหือดหาย


จำนวน      เล่ม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.